:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ ด้วยความยินดี ::
เมนูหลัก
 หน้าแรก
 ทำเนียบผู้บริหาร อบจ.
 ทำเนียบบุคลากร กองการศึกษาฯ
 ทำเนียบ ผู้บริหารและครู อบจ.
 ส่งหนังสือราชการ
 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 โรงเรียนสังกัด อบจ.
 กิจกรรมของกองการศึกษา
 ข้อมูลการอบรม-สัมนา
 ติดต่อสอบถาม
ลงทะเบียนอบรมสัมนา
 ลงทะเบียนอบรมสัมนา
 รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม
ระบบสมาชิก
   
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
  • สำหรับโรงเรียนให้ใช้รหัสเดียวกันกับระบบสมัครกีฬา
โรงเรียนในสังกัด
  ไพรบึงวิทยาคม
  บ้านเพียนาม
  บ้านสิริขุนหาญ
  บ้านเปือยนาสูง
  กันทรอมวิทยาคม
  บ้านปราสาท
  ผักแพววิทยา
  กระดุมทองวิทยา
  แวงแก้ววิทยา
  หนองถ่มวิทยา
  หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
  โพธ์ธาตุประชาสรรค์
  บกวิทยาคม
  กุดเสลาวิทยาคม
  ดงรักวิทยา
  ตระกาศประชาสามัคคี
  สายธารวิทยา
  ไพรธรรมคุณวิทยา
  ร่มโพธิ์วิทยา
  โพธิ์วงศ์วิทยา
  นาแก้ววิทยา
  ศรีแก้วพิทยา
  หนองหว้าประชาสรรค์
  ไตรมิตร
  โพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
  เมืองจันทร์วิทยาคม
  จิกสังข์ทองวิทยา
  ด่านอุดมศึกษา
  เมืองแคนวิทยาคม
  หวายคำวิทยา
  ประชาพัฒนศึกษา
  ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
  กุญชรศิรวิทย์
  ขุนหาญวิทยาสรรค์
  ราษีไศล
  ศิลาลาดวิทยา
  โนนปูนวิทยาคม
  โคกสะอาดวิทยาคม
  พรานวิบูลวิทยา
ลิงค์น่าสนใจหน่วยงานรัฐบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูขึ้น (เเก้ไขล่าสุด)  อ่าน 125
   ซักซ้อมแนวทางการชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบธนาคาร  อ่าน 44
   ตัวอย่างใบปะหน้าชุดผลงานเเบบใหม่ล่าสุด  อ่าน 522
   ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2560  อ่าน 345
   ขอเผยแพร่ผลงาน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบร่วมมือ(STAD) ด้วยชุดกิกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา เรื่อง ระบบต่างๆของร่างกาย  อ่าน 207
**************************************
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ผู้อำนวยการ
นายนิรันดร์ ชูสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
หนังสือราชการจาก อบจ.ศก.
   ศก 51008/ว 2339 :  ปกติ   ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจเเม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561    อ่าน 35
   ศก 51008/ว 2307 :  ด่วนที่สุด   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561    อ่าน 103
   ศก 51008/ว 2306 :  ปกติ   การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย)    อ่าน 66
   ศก51008/ว2056 :  ปกติ   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561    อ่าน 77
   ศก 51008/ว 2149 :  ปกติ   (แก้ไขล่าสุด) การประเมินข้าราชการครูเเละบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น เดือน เมษายน 2561    อ่าน 80
   ศก 51008/2246 :  ปกติ   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเอแม็ท (A - MATH)    อ่าน 55
   ศก 51008/2256 :  ปกติ   โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิธีการสอนระบบเชิงคิดเชิงคณิตศาสตร์สำหรับครู โครงการเพาะพันธุ์ปัญยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างเเท้จริง)    อ่าน 217
   ศก 51008/2257 :  ปกติ   เปลี่ยนเเปลงสถานที่อบรมดครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิะีวิทยาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเเกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560    อ่าน 110
   ศก 51008/ว.2255 :  ปกติ   การคัดเลือกกรรมการตัวเเทนผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัด    อ่าน 64
   ศก 51008/ว 2206 :  ปกติ   ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเเละประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560    อ่าน 111
   ศก51008/ว2192 :  ปกติ   การดำเนินงานตามขอบเขตในการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0    อ่าน 116
   ศก 51004/ ว1405 :  ด่วนที่สุด   แจ้งการลดหย่อนภาษีเงินได้ ประจำปี 2561 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ    อ่าน 206
   ศก 51008/ว 2171 :  ปกติ   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษา)    อ่าน 190
   ศก 51008/ว1738 :  ปกติ   โครงการอบรมเพื่อคัดเลือกดาวท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561    อ่าน 204
   - :  ปกติ   ขอเลื่อนการประชุม    อ่าน 132
**************************************
หนังสือราชการ ทั้งหมด
 
หนังสือราชการจาก จาก รร.
 เลขที่หนังสือเรื่องผู้ส่งสถานะหนังสือ
ศก 51008.25/131ส่งแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)หนองหว้าประชาสรรค์ :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.25/116กาจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๑หนองหว้าประชาสรรค์ :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.25/114ส่งข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) ประจำปีการศึกษา 2561หนองหว้าประชาสรรค์ :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.13/82การบักทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) ปีการศึกษา 2561โคกสะอาดวิทยาคม :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.38/99การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ศิลาลาดวิทยา :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.04/100ส่งรายชื่อครูภาษาไทยบ้านเปือยนาสูง :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.25/090ส่งรายชื่อครูสอนวิชาภาษาไทยหนองหว้าประชาสรรค์ :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.28/125ส่งรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทยเมืองจันทร์วิทยาคม :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.08/71ส่งแบบความประสงค์รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่กระดุมทองวิทยา :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.16/157ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสดงรักวิทยา :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
**************************************
หนังสือราชการเก่า ทั้งหมด
 
รายงานผลการแข่งขันกีฬา
สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 35 นครภูเก็ตเกมส์
*** สำหรับโรงเรียนที่จะรายงานผล
ให้ Login เข้าสู่ระบบเพื่อรายงานผล
 ประเภทกีฬา ตัวแทน อบจ. รวม
กรีฑา4356112
เปตอง30011
แบดมินตัน50011
ฟุตบอล40134
ฟุตซอล50011
หมากรุกไทย00000
หมากฮอสไทย21001
เซปักตะกร้อ20011
เทเบิลเทนนิส30011
วอลเลย์บอล00000
วอลเลย์บอลชายหาด00000
  รวม 67 6 7 9 22
สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 35 เวสสุวัณเกมส์
*** สำหรับโรงเรียนที่จะรายงานผล
ให้ Login เข้าสู่ระบบเพื่อรายงานผล
 ประเภทกีฬา ตัวแทน อบจ. รวม
กรีฑา10411161643
เปตอง322103
แบดมินตัน200415
ฟุตบอล81214
ฟุตซอล83205
หมากรุกไทย80000
หมากฮอสไทย82002
เซปักตะกร้อ80022
เทเบิลเทนนิส202013
วอลเลย์บอล80000
วอลเลย์บอลชายหาด80000
  รวม 232 21 25 21 67
 
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 101 เกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่34 ผีตาโขนเกมส์
ข่าวอบรมสมนา / คำสั่งต่างๆ
 
ข้อมูลการลงทะเบียน ทั้งหมด
   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ (E-laas) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ่าน 669
   อบรมครูคณิตศาสตร์  อ่าน 460
   โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560  อ่าน 476
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา2559  อ่าน 499
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาการศึกษาและการบันทึกบัญชีทุกประเภทของสถานศึกษา   อ่าน 543
   การอบรมสัมนา  อ่าน 583
**************************************
กิจกรรมอบรมสัมนา ทั้งหมด
เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

ตั้งกระทู้ใหม่  ดูกระทู้ทั้งหมด
NO.หัวข้อกระทู้อ่านตอบ
GradEEmkysr100
ยินดีต้องรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่เงื่อนไขการรับ โปรโมชั่นพิเศษสุดๆ930
KidBright เพื่อโรงเรียนอื่นๆสนใจคะ1210
Golden Slot ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เกม The Dark Knight1240
ความกังวลเกี่ยวกับปัญหารถติดกลายเป็นปัญหาแรกๆ1431
ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2180
ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดเชิงออกแบบที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 21790
ขอเผยแพร่ผลงาน การพัฒนารูปแบบการสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย 2 ท21102 เรื่อง การอ่านบทเรียนนิราศภูเขาทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 11710
ขอเผยแพร่ผลงาน การพัฒนารูปแบบการสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย 2 ท21102 เรื่อง การอ่านบทเรียนนิราศภูเขาทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 11580
ขอเผยแพร่ผลงาน การพัฒนารูปแบบการสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย 2 ท21102 เรื่อง การอ่านบทเรียนนิราศภูเขาทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 11640


เวบไซต์ภายใน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 1/ม.ค./2559
พยากรณ์อากาศ