:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ ด้วยความยินดี ::
เมนูหลัก
 หน้าแรก
 ทำเนียบผู้บริหาร อบจ.
 ทำเนียบบุคลากร กองการศึกษาฯ
 ทำเนียบ ผู้บริหารและครู อบจ.
 ส่งหนังสือราชการ
 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 โรงเรียนสังกัด อบจ.
 กิจกรรมของกองการศึกษา
 ข้อมูลการอบรม-สัมนา
 ติดต่อสอบถาม
ลงทะเบียนอบรมสัมนา
 ลงทะเบียนอบรมสัมนา
 รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม
ระบบสมาชิก
   
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
  • สำหรับโรงเรียนให้ใช้รหัสเดียวกันกับระบบสมัครกีฬา
โรงเรียนในสังกัด
  ไพรบึงวิทยาคม
  บ้านเพียนาม
  บ้านสิริขุนหาญ
  บ้านเปือยนาสูง
  กันทรอมวิทยาคม
  บ้านปราสาท
  ผักแพววิทยา
  กระดุมทองวิทยา
  แวงแก้ววิทยา
  หนองถ่มวิทยา
  หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
  โพธ์ธาตุประชาสรรค์
  บกวิทยาคม
  กุดเสลาวิทยาคม
  ดงรักวิทยา
  ตระกาศประชาสามัคคี
  สายธารวิทยา
  ไพรธรรมคุณวิทยา
  ร่มโพธิ์วิทยา
  โพธิ์วงศ์วิทยา
  นาแก้ววิทยา
  ศรีแก้วพิทยา
  หนองหว้าประชาสรรค์
  ไตรมิตร
  โพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
  เมืองจันทร์วิทยาคม
  จิกสังข์ทองวิทยา
  ด่านอุดมศึกษา
  เมืองแคนวิทยาคม
  หวายคำวิทยา
  ประชาพัฒนศึกษา
  ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
  กุญชรศิรวิทย์
  ขุนหาญวิทยาสรรค์
  ราษีไศล
  ศิลาลาดวิทยา
  โนนปูนวิทยาคม
  โคกสะอาดวิทยาคม
  พรานวิบูลวิทยา
ลิงค์น่าสนใจหน่วยงานรัฐบาล


ผู้อำนวยการ
นายนิรันดร์ ชูสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
หนังสือราชการจาก อบจ.ศก.
   ศก51008/ว3268 :  ปกติ   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมฝึกทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร (อบรมสื่อสารภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษา    อ่าน 68
   ศก51008/ว3170 :  ปกติ   การจัดกิจกรรม มีความสุขสนุกกับ 4H (Head Heart Hand Health) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561    อ่าน 82
   ศก51008/ว3171 :  ปกติ   ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรม "โตไปไม่โกง"    อ่าน 65
   ศก 51008/ว3230 :  ปกติ   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร    อ่าน 93
   ศก51012/138 :  ปกติ   ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบประจำปี 2562    อ่าน 90
   ศก 51008/ว3144 :  ปกติ   ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชกาช ปีงบประมาณ พ.ศ.2561    อ่าน 205
   ศก51008/ว3134 :  ปกติ   ประกาศการจัดโครงการอบรมเพื่อคัดเลือกดาวท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561    อ่าน 63
   ศก51008/ :  ปกติ   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    อ่าน 87
   ศก 51008/ว 3196 :  ปกติ   โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ "การจัดการศึกษา 4.0 สู่การพัฒนาครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"ประจำปีงบประมาณ 2561    อ่าน 107
   ศก 51008/ว3142 :  ปกติ   ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่    อ่าน 119
   ศก.51008/ว3131 :  ปกติ   อนุญาตให้เดินทางไปราชการ    อ่าน 100
   ศก 51008/3172 :  ปกติ   การบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School lnformation System : SIS) ประจำปีการศึกษา 2561    อ่าน 137
   ศก 51008/2561 :  ปกติ   วาระการประชุม ครั้งที่ 9/2561 ประจำเดือน กันยายน 2561    อ่าน 112
   ศก 51008/3161 :  ปกติ   เร่งรัดรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    อ่าน 84
   ศก 51008/2561 :  ปกติ   ผลการประเมินนักเรียนตามโครงการอบรมเพื่อคัดเลือกดาวท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2561    อ่าน 62
**************************************
หนังสือราชการ ทั้งหมด
 
หนังสือราชการจาก จาก รร.
 เลขที่หนังสือเรื่องผู้ส่งสถานะหนังสือ
ศก 51008.17/430ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "การจัดการศึกษา ๔.๐ สู่การพัฒนาครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"ตระกาศประชาสามัคคี :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.15/626รายชื่อร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๑กุดเสลาวิทยาคม :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.15/๖๒๕ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ "การจัดการศึกษา ๔.๐ สู่การพัฒนาครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"กุดเสลาวิทยาคม :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.25/192โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ"การจัดการศึกษา 4.0 สู่การพัฒนาครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ 2561หนองหว้าประชาสรรค์ :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.08/153ส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการผู้นำทางศาสนพิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑กระดุมทองวิทยา :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.15/231ส่งสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๐กุดเสลาวิทยาคม :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.17/394ส่งแบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุฯตระกาศประชาสามัคคี :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.21/262ส่งแบบตอบรับเข้ารับการอบรมสัมมนาพัฒนาระบบควบคุมภายในร่มโพธิ์วิทยา :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.10/166ส่งรายชื่ออบรมการพัฒนาระบบควบคุมภายใน การเงิน บัญชี และพัสดุหนองถ่มวิทยา :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.27/ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน เเจ้งให้โรงเรียนส่งกลับกองการศึกษาโพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
**************************************
หนังสือราชการเก่า ทั้งหมด
 
รายงานผลการแข่งขันกีฬา
สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 35 นครภูเก็ตเกมส์
*** สำหรับโรงเรียนที่จะรายงานผล
ให้ Login เข้าสู่ระบบเพื่อรายงานผล
 ประเภทกีฬา ตัวแทน อบจ. รวม
กรีฑา4356112
เปตอง30011
แบดมินตัน50011
ฟุตบอล40134
ฟุตซอล50011
หมากรุกไทย00000
หมากฮอสไทย21001
เซปักตะกร้อ20011
เทเบิลเทนนิส30011
วอลเลย์บอล00000
วอลเลย์บอลชายหาด00000
  รวม 67 6 7 9 22
สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 35 เวสสุวัณเกมส์
*** สำหรับโรงเรียนที่จะรายงานผล
ให้ Login เข้าสู่ระบบเพื่อรายงานผล
 ประเภทกีฬา ตัวแทน อบจ. รวม
กรีฑา10411161643
เปตอง322103
แบดมินตัน200415
ฟุตบอล81214
ฟุตซอล83205
หมากรุกไทย80000
หมากฮอสไทย82002
เซปักตะกร้อ80022
เทเบิลเทนนิส202013
วอลเลย์บอล80000
วอลเลย์บอลชายหาด80000
  รวม 232 21 25 21 67
 
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 101 เกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่34 ผีตาโขนเกมส์
ข่าวอบรมสมนา / คำสั่งต่างๆ
 
ข้อมูลการลงทะเบียน ทั้งหมด
   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ (E-laas) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ่าน 808
   อบรมครูคณิตศาสตร์  อ่าน 504
   โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560  อ่าน 512
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา2559  อ่าน 542
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาการศึกษาและการบันทึกบัญชีทุกประเภทของสถานศึกษา   อ่าน 590
   การอบรมสัมนา  อ่าน 652
**************************************
กิจกรรมอบรมสัมนา ทั้งหมด
เผยแพร่ผลงาน
 
   รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพผู้เรียน โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ่าน 23
**************************************
ผลงานที่เผยแพร่ ทั้งหมด
เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

ตั้งกระทู้ใหม่  ดูกระทู้ทั้งหมด
NO.หัวข้อกระทู้อ่านตอบ
โบนัสต้อนรับสมาชิกใหม่กับ SATU88 รับทันที 188% จ่ายสูงสุด 3,888 บาท สมัครเลย !!40
รายงานผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงควบคู่กระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลยะรัง300
รายงานผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงควบคู่กระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลยะรัง 310
          นายประหยัด แก้วพิลึก ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรู้” และ“รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม” เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน230
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ310
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ การระดมสมองร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 300
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยการจัดกิจกรรมแบบ 4MAT ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์260
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพผู้เรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ410
การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ670
เงื่อนไขการรับ โปรโมชั่นพิเศษสุดๆ ได้ที่ satu88450


เวบไซต์ภายใน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 1/ม.ค./2559
พยากรณ์อากาศ