:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ ด้วยความยินดี ::
เมนูหลัก
 หน้าแรก
 ทำเนียบผู้บริหาร อบจ.
 ทำเนียบบุคลากร กองการศึกษาฯ
 ทำเนียบ ผู้บริหารและครู อบจ.
 ส่งหนังสือราชการ
 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 โรงเรียนสังกัด อบจ.
 กิจกรรมของกองการศึกษา
 ข้อมูลการอบรม-สัมนา
 ติดต่อสอบถาม
ลงทะเบียนอบรมสัมนา
 ลงทะเบียนอบรมสัมนา
 รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม
ระบบสมาชิก
   
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
  • สำหรับโรงเรียนให้ใช้รหัสเดียวกันกับระบบสมัครกีฬา
โรงเรียนในสังกัด
  ไพรบึงวิทยาคม
  บ้านเพียนาม
  บ้านสิริขุนหาญ
  บ้านเปือยนาสูง
  กันทรอมวิทยาคม
  บ้านปราสาท
  ผักแพววิทยา
  กระดุมทองวิทยา
  แวงแก้ววิทยา
  หนองถ่มวิทยา
  หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
  โพธ์ธาตุประชาสรรค์
  บกวิทยาคม
  กุดเสลาวิทยาคม
  ดงรักวิทยา
  ตระกาศประชาสามัคคี
  สายธารวิทยา
  ไพรธรรมคุณวิทยา
  ร่มโพธิ์วิทยา
  โพธิ์วงศ์วิทยา
  นาแก้ววิทยา
  ศรีแก้วพิทยา
  หนองหว้าประชาสรรค์
  ไตรมิตร
  โพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
  เมืองจันทร์วิทยาคม
  จิกสังข์ทองวิทยา
  ด่านอุดมศึกษา
  เมืองแคนวิทยาคม
  ประชาพัฒนศึกษา
  ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
  กุญชรศิรวิทย์
  ขุนหาญวิทยาสรรค์
  ราษีไศล
  ศิลาลาดวิทยา
  โนนปูนวิทยาคม
  โคกสะอาดวิทยาคม
  พรานวิบูลวิทยา
  หวายคำวิทยา
ลิงค์น่าสนใจหน่วยงานรัฐบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสารทั่วไป
   ประชาสัมพันธ์การมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566  อ่าน 53
   ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2566  อ่าน 45
   ประกาศโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑ (รหัส พบค ๑-๐๔๐-๑๖-๐๐๐๑) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่าน 92
   ตารางแสดงวงเงิบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1 (รหัส พบค ๑-๐๔๐-๑๖-๐๐๐๑) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  อ่าน 82
   ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา (รถจักรยาน)  อ่าน 108
**************************************
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ผู้อำนวยการ

นางอินทุ์อร คันศร

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

 
หนังสือราชการจาก อบจ.ศก.
   ศก51008/ว 1494 :  ปกติ   ประชาสัมพันธ์คู่มือและการดำเนินการด้านการควบคุมมลพิษ    อ่าน 62
   ศก51008/ว1483 :  ปกติ   แจ้งกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    อ่าน 126
   ศก 51008/ว 1435 :  ปกติ   การดำเนินการขับเคลื่อน 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่    อ่าน 85
   ศก51008/ว1468 :  ปกติ   รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    อ่าน 118
   ศก 51008/ว 1469 :  ปกติ   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2566    อ่าน 169
   ศก 51008/ว1371 :  ปกติ   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1     อ่าน 183
   ศก51008/ว1368 :  ปกติ   ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    อ่าน 133
   ศก 51008/ว 1366 :  ปกติ   แจ้งโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ    อ่าน 122
   ศก 51008/ว 1365 :  ปกติ   แจ้งโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ    อ่าน 107
   ศก51008/1361 :  ด่วนที่สุด   การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาการศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖    อ่าน 120
   ศก 51008/ว 1360 :  ปกติ   ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2    อ่าน 158
   ศก51008/ว1357 :  ด่วนมาก   แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (TCAS67) และขอเชิญประชุม     อ่าน 131
   ศก51008/ว1355 :  ปกติ   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 25 (๒๕th MU Safe School Virtual Workshop)     อ่าน 105
   ศก 51008/ว 1351 :  ปกติ   แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างสังกัดสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)    อ่าน 4710
   ศก 51008/ว 1321 :  ปกติ   การขับเคลื่อนวาระจังหวัดด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖    อ่าน 4619
**************************************
หนังสือราชการ ทั้งหมด
 
หนังสือราชการจาก จาก รร.
 เลขที่หนังสือเรื่องผู้ส่งสถานะหนังสือ
ศก 51008.07/187ส่งข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ผักแพววิทยา :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.20/รายชื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันพรานวิบูลวิทยา :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.20/ระเบียบการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬานักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ปี 2566พรานวิบูลวิทยา :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.07/75การเก็บข้อมูลนักเรียนในสังกัดอบจ.ศรีสะเกษ (ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา)ผักแพววิทยา :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.21/58รายงานผลการใช้ระบบบริหารการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0ร่มโพธิ์วิทยา :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.07/61รายงานผลการใช้ระบบบริหารการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0ผักแพววิทยา :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.20/020โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า : กิจกรรมอบรมหลักสูตรการเคลื่อนไหวทางร่างกายท้าทายสมองพรานวิบูลวิทยา :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.15/005ส่งรายชื่อครูดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 ระดับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกุดเสลาวิทยาคม :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.11/290การดำเนินมาตรการเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา :  รอเสนอ อบจ.
ศก 51008.15/288เตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย (ค่าเช่าบ้าน-ค่าการศึกษาบุตร) ประจำปีงบประมาณ 2567กุดเสลาวิทยาคม :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
**************************************
หนังสือราชการเก่า ทั้งหมด
 
รายงานผลการแข่งขันกีฬา
สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 38 นครพนมเกมส์
*** สำหรับโรงเรียนที่จะรายงานผล
ให้ Login เข้าสู่ระบบเพื่อรายงานผล
 ประเภทกีฬา ตัวแทน อบจ. รวม
กรีฑา00000
เปตอง00000
แบดมินตัน00000
ฟุตบอล80000
ฟุตซอล80000
หมากรุกไทย00000
หมากฮอสไทย00000
เซปักตะกร้อ00000
เทเบิลเทนนิส00000
วอลเลย์บอล00000
วอลเลย์บอลชายหาด00000
มวย00000
บาสเกตบอล00000
  รวม 16 0 0 0 0
 
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 37 สาธรเกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 36 นครเชียงใหม่เกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 36 น้ำตาลหวานเกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 35 นครภูเก็ตเกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 35 เวสสุวัณเกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 101 เกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่34 ผีตาโขนเกมส์
ข่าวอบรมสมนา / คำสั่งต่างๆ
 
ข้อมูลการลงทะเบียน ทั้งหมด
   การอบรมวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่  อ่าน 2126
   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ (E-laas) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ่าน 5208
   อบรมครูคณิตศาสตร์  อ่าน 2865
   โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560  อ่าน 2711
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา2559  อ่าน 2809
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาการศึกษาและการบันทึกบัญชีทุกประเภทของสถานศึกษา   อ่าน 3080
   การอบรมสัมนา  อ่าน 3142
**************************************
กิจกรรมอบรมสัมนา ทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 
   บทความวิจัย : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกับการประยุกต์ใช้ วิชา การออกแบบและเทคโนโลยีรับที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ ชุด บทความวิจัย : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) โดยใช้ปัญหา เป็นฐาน (Problem- Based Learning) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด แก้ปัญหาเรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน ๑ ชุด  อ่าน 88
   การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  อ่าน 62
   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  อ่าน 54
   การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมีเรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์โดยการจัดการ เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  อ่าน 65
   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เป็นฐานผสานกับ แนวคิดการรู้คิด เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  อ่าน 67
   การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ วิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  อ่าน 58
   ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่อง สมดุลเคมี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  อ่าน 80
   การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวรรณกรรมท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่น 4 ภาค ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของคุณครูกาญกันตา เหมือนเพ็ชร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ปีที่ทำวิจัย 2564  อ่าน 81
**************************************
ผลงานที่เผยแพร่ ทั้งหมด
เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

ตั้งกระทู้ใหม่  ดูกระทู้ทั้งหมด
NO.หัวข้อกระทู้อ่านตอบ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวรรณกรรมท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่น 4 ภาค ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาความสามารถ การคิดเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4165390
ฝากลิ้งค์ เว็บไซต์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา164930
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเว็บบริการ Google Siteโดยใช้เทคนิค การเรียนรู้ KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ วิชาประวัติศาสตร์4 (ส32104) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5164840
รูปแบบกการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning : PBL) โรงเรียนดงรักวิทยา164900
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 165070
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียน แบบคู่คิด เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาประวัติศาสตร์4 (ส32104) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5164970
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชากฎหมายน่ารู้ โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคSTAD เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม165021
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5Es)วิชาประวัติศาสตร์ 2 165580
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (TPRAPE Model)164880
ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้วิชาสังคมศึกษา เรื่องการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 165210


เวบไซต์ภายใน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 1/ม.ค./2559
พยากรณ์อากาศ