ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 
หัวข้อกระทู้ :
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ตั้งกระทู้วันที่ : 17 ก.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 18375 คน
ผู้ตั้งกระทู้ : สุภัทธา จริตรัมย์ 

รายละเอียดกระทู้

 

ชื่อเรื่อง                 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT เรื่องทวีปเอเชีย

ประกอบชุดการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย                    นางสุภัทธา  จริตรัมย์

ปีที่วิจัย                 2560

 

บทคัดย่อ

                     การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT เรื่อง ทวีปเอเชีย ประกอบชุดการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       2) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4MAT เรื่อง ทวีปเอเชีย ประกอบชุดการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ E1 /E2 (80/80) 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT เรื่องทวีปเอเชีย ประกอบชุดการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT เรื่องทวีปเอเชีย ประกอบชุดการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 30 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหนองหว้า-  ประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT  ชุดการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานแบบ          สถิติ t - test (Dependent Samples)และการวิเคราะห์เนื้อหา

 

 

 

 

 

 

ผลการวิจัยพบว่า

                        1. ผลการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT ที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ 8 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นสร้างคุณค่าและประสบการณ์ของสิ่งที่เรียน (2) ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ (3) ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด (4) ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด               (5) ขั้นลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่กำหนด (6) ขั้นสร้างชิ้นงานที่สะท้อนความเป็นตนเอง              (7) ขั้นวิเคราะห์คุณค่าและการประยุกต์ใช้ และ (8) ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับผู้อื่น

                     2. ผลการพัฒนาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT เรื่อง ทวีปเอเชีย ประกอบชุดการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่ามีประสิทธิภาพ 81.88/83.17 เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

                     3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT เรื่อง ทวีปเอเชีย ประกอบชุดการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                     4. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT เรื่อง ทวีปเอเชีย ประกอบชุดการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.65 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเองทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที