ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 
หัวข้อกระทู้ :
 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ตั้งกระทู้วันที่ : 20 ส.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 16457 คน
ผู้ตั้งกระทู้ : ครูวราภรณ์ พันธุ์เพ็ง 

รายละเอียดกระทู้

ชื่อเรื่อง        ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ขั้น (7E)

                 เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)
ผู้วิจัย          นางสาววราภรณ์  พันธุ์เพ็ง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
                 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)  ตำบลเมืองใต้  อำเภอเมืองศรีสะเกษ                         จังหวัดศรีสะเกษ
ปีการศึกษา   2560 
 บทคัดย่อ
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)  เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) เทียบกับเกณฑ์เป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และมีจำนวนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมดและศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช
          กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 35 คน โดยได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบไม่เข้าขั้นทดลอง (Pre-experimental design) โดยกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน (One shot case study design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)  จำนวน  11  แผน จำนวน  12  ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84  และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)  เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82  ผลการวิจัยพบว่า
           1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)  มีนักเรียนได้คะแนนร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 30 คะแนน (21 คะแนน) และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ70 ขึ้นไป จำนวน 29  คน  คิดเป็นร้อยละ 82.86 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และมีจำนวนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด
           2.  ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑    (วัดเจียงอี) อยู่ในระดับมากที่สุด
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเองทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที