ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 
หัวข้อกระทู้ :
 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน

ตั้งกระทู้วันที่ : 23 ส.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 18314 คน
ผู้ตั้งกระทู้ : นายมณเฑียร สุภโกศล 

รายละเอียดกระทู้

 ชื่อเรื่อง       การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน รายวิชาเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย         มณเฑียร  สุภโกศล 

ตำแหน่ง     ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ  โรงเรียนกระดุมทองวิทยา  ตำบลหนองหัวช้าง  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

ปีที่วิจัย        2561

 

บทคัดย่อ

 

        การศึกษาเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน  รายวิชาเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์   80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน  รายวิชาเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน  รายวิชาเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประชากร  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนกระดุมทองวิทยา  จำนวน  26  คน  ซึ่งผู้ศึกษาใช้ประชากรทั้งหมดในการศึกษาครั้งนี้  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน  รายวิชาเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน รายวิชาเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3)  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน  รายวิชาเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน  รายวิชาเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test      

ผลการวิจัย

 

1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  เรื่อง เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน รายวิชาเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.67/82.11  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

          2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน รายวิชาเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

            3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน  รายวิชาเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  อยู่ในระดับมาก  

 


โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเองทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที