ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 
หัวข้อกระทู้ :
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ตั้งกระทู้วันที่ : 27 ส.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 18337 คน
ผู้ตั้งกระทู้ : นางสาววิไลพร พงษ์พล 

รายละเอียดกระทู้

 ชื่อเรื่อง          การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ ประกอบแบบฝึกทักษะเรื่อง เซต เพื่อ  

 ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตตนิสัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้วิจัย        นางสาววิไลพร พงษ์พล

ปีที่วิจัย           2560

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  2) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ ประกอบแบบฝึกทักษะเรื่องเซต เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ     จิตตนิสัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ 3)  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ประกอบแบบฝึกทักษะเรื่อง เซต เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตตนิสัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4) เพื่อขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ประกอบแบบฝึกทักษะเรื่อง เซต เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ จิตตนิสัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา จํานวน 37 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการขยายผลการวิจัยเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ศิลป์ภาษา ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบวัดจิตตนิสัยของนักเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีแบบไม่อิสระและแบบอิสระและการวิเคราะห์ เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า

1.  ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ข้อสรุปว่า ความรู้ของนักเรียนมาจากการถ่ายทอดจากครู ไม่ได้มาจากการสร้างความรู้ด้วยตนเองนักเรียนจึงลืมง่าย นักเรียนไม่สามารถนำความรู้จากการเรียนไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เท่าที่ควร เกิดจากการจัดเรียนการสอนไม่มีการเชื่องโยงความรู้ไปสู่สิ่งรอบตัว เมื่อนักเรียนพบเจอสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในชีวิตจริงจึงไม่อาจนำความรู้มาใช้ได้ เนื่องมาจากครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดตำราเป็นหลัก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ นักเรียนจึงมีความรู้อยู่ในระดับความรู้ ความเข้าใจ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์จึงมีความคิดเห็นตรงกันว่าสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขและพัฒนา คือ ปรับกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนรู้ เปลี่ยนจากการถ่ายทอดความรู้เป็นการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ ประกอบแบบฝึกทักษะเรื่อง เซต เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตตนิสัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2. การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ ประกอบแบบฝึกทักษะเรื่อง เซต เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตตนิสัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีชื่อว่า “WPPS Model” มีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอนและเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ กระบวนการเรียนการสอนมี 4 ขั้นตอน คือ 1)  ขั้นการกระตุ้นเตรียมความพร้อม (Warm : W)  2) ขั้นนำเสนอเนื้อหาจัดประสบการณ์เรียนรู้และกระบวนการคิด (Presentation: P)  3) ขั้นฝึกทักษะ (Practice:P)  4) ขั้นสรุปผล (Summary : S) โดยที่รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ ประกอบแบบฝึกทักษะเรื่อง เซต เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตตนิสัยของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (WPPS Model) ที่พัฒนาขึ้นมานี้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.12/82.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้

3.  หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ประกอบแบบฝึกทักษะเรื่อง เซต นักเรียนมีความสามารถในการ คิดวิเคราะห์และจิตตนิสัย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตตนิสัยของนักเรียนที่เรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน พัฒนาขึ้นในช่วง เวลาระหว่างเรียน

5. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด

6. ผลการขยายผล พบว่า หลังการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตตนิสัย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วยมากที่สุด

 


โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเองทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที