ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 
หัวข้อกระทู้ :
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ตั้งกระทู้วันที่ : 02 มี.ค. 2563
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 16482 คน
ผู้ตั้งกระทู้ : นายกริชเพชร บังพิมาย 

รายละเอียดกระทู้

 

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องไฟฟ้าสถิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้ศึกษา        นายกริชเพชร  บังพิมาย

ปีที่รายงาน                2562

 

บทคัดย่อ

 

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ไฟฟ้าสถิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน     ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ไฟฟ้าสถิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องไฟฟ้าสถิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

            เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  1) ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด             ศรีสะเกษ ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาแล้ว เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการเพิ่มทักษะความชำนาญให้แก่ผู้เรียน ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น                   ซึ่งมีเนื้อหาแบ่งเป็น 10 ชุดการสอน  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ไฟฟ้าสถิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                          เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.55 - 0.77

ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.27 – 0.55 และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.89 3)แบบสอบถามความ                 พึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ต่อกิจกรรมการเรียนการรู้โดยใช้ชุดการสอน                       แบบศูนย์การเรียน เรื่อง ไฟฟ้าสถิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เป็นแบบการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจำนวน 10 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00

            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ที่กำลังเรียนในโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1                     ปีการศึกษา 2562 จำนวน 21 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช่ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test

 

ผลการศึกษาพบว่า

            1.ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ไฟฟ้าสถิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวม 81.71/80.95 โดยมีค่า(E1) เท่ากับ 81.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 และค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) 80.95 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1

            2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์                   การเรียน เรื่อง ไฟฟ้าสถิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2

            3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ไฟฟ้าสถิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3

 


โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเองทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที