ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 
หัวข้อกระทู้ :
 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ตั้งกระทู้วันที่ : 01 ก.ย. 2563
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 18454 คน
ผู้ตั้งกระทู้ : นายประหยัด แก้วพิลึก 

รายละเอียดกระทู้

 ชื่อเรื่อง        รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

       โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา  จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ศึกษา        นายประหยัด  แก้วพิลึก  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

                 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

                 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ตำบลศรีสำราญ  อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ปีที่พิมพ์      2563

         

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

 

 

          การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองทุ่มศรี-สำราญวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อม 2) ประเมินปัจจัย           3) ประเมินกระบวนการ  4) ประเมินผลผลิต และ 5) ประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งนี้เพื่อนำผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานตามโครงการ โดยทำการศึกษากับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน จำนวน 351 คน ประกอบด้วย ครู 26 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง นักเรียน 159 คน ได้มาโดยกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน (Proportionate Stratified Random Sampling) โดยใช้ระดับชั้นเรียนเป็นชั้นของการสุ่มนักเรียน หน่วยการสุ่มใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ซึ่งกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างของเคร็จซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608)  ผู้ปกครองนักเรียน 159 คน ซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและชุมชนซึ่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสรุปข้อมูล จำนวน 9 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามครูหัวหน้ากิจกรรมย่อยทุกกิจกรรมด้านพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมก่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านปัจจัยในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฉบับที่ 5 แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ฉบับที่ 6 แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาตรฐานที่ 14 ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ฉบับที่ 7  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมและพัฒนางานของครู  ตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฉบับที่ 8 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฉบับที่ 9 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาบรรยายสรุปในเชิงพรรณนาและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินประเด็นสภาพแวดล้อมของโครงการ โดยการประเมิน 4 ตัวชี้วัด พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน  อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์โครงการและอยู่ในระดับมาก  ตัวชี้วัด ได้แก่  ความต้องการจำเป็นของโครงการ  ความเหมาะสมของกิจกรรม  และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ

          2. ผลการประเมินประเด็นปัจจัยของโครงการ โดยการประเมิน 5 ตัวชี้วัด พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด อยู่ในระดับมากที่สุด  จำนวน  4  ตัวชี้วัด ได้แก่  เอกสารในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือมีเพียงพอ ความชัดเจนของงบประมาณและด้านสถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  ซึ่งอยู่ในระดับมาก  จำนวน  1 ตัวชี้วัด ได้แก่  ความเหมาะสมของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

          3. ผลการประเมินประเด็นกระบวนการจัดกิจกรรมของโครงการ โดยการประเมิน 1 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก

          4. ผลการประเมินประเด็นผลผลิตของโครงการ โดยการประเมิน 2 ตัวชี้วัด พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด อยู่ในระดับมาก  จำนวน  1 ตัวชี้วัด ได้แก่ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน  และอยู่ในระดับปานกลาง  1 ตัวชี้วัด  ได้แก่ คุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา

          5. ผลการประเมินประเด็นผลกระทบของโครงการ โดยการประเมิน 3 ตัวชี้วัด พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด อยู่ในระดับมากที่สุด  จำนวน  2  ตัวชี้วัด  ได้แก่  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินโครงการ  การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมและพัฒนางานของครู  อยู่ในระดับมาก  1 ตัวชี้วัด  ได้แก่  ความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อการดำเนินโครงการ

 


โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเองทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที