ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 
หัวข้อกระทู้ :
 รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา

ตั้งกระทู้วันที่ : 01 ก.ย. 2563
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 16477 คน
ผู้ตั้งกระทู้ : นายประหยัด แก้วพิลึก 

รายละเอียดกระทู้

 

บทคัดย่อ

หัวข้องานวิจัย                รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา

                                เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ผู้วิจัย                         นายประหยัด  แก้วพิลึก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ      โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยาการวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพความต้องการรูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  2) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4) เพื่อประเมินผลกระทบการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 25 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอนโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา จำนวน 24 คน 2) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มผู้ร่วมวิจัยโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ปีการศึกษา 2562 จำนวน 24 คน 3) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 29 คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์พี่เลี้ยงที่ร่วมกำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา และนิเทศในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จำนวน 4 คน กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบบันทึกประเด็นสนทนากลุ่มและแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ค่า Wilcoxon Signed Ranks Test และการวิเคราะห์เนื้อหา

 


โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเองทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที