ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 
หัวข้อกระทู้ :
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตั้งกระทู้วันที่ : 01 ก.ย. 2563
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 18385 คน
ผู้ตั้งกระทู้ : ครูอังกฤษ 

รายละเอียดกระทู้

 ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย     นางอำพร ทะหา

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ

สังกัด     โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

            กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

 

ปีการศึกษา       2562

 

บทคัดย่อ

 

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 75/75 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียน         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ       ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน 5) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน      6) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา อำเภอ   ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 28 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากทั้งหมด 3 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 75 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) คู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหน่วยการเรียนรู้ Life style และหน่วยการเรียนรู้ Food and drink ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3) แบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เป็นแบบทดสอบตอบคำถามปากเปล่า (Oral Interview) จำนวน 10 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที และการวิเคราะห์เนื้อหา

           ผลการวิจัยพบว่า

               1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้ข้อสรุปว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษ คิดว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ยาก เรียนไปก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ไม่รู้จะไปพูดกับใครจึงไม่ค่อยสนใจในการเรียน อีกทั้งการสอนของครูก็มุ่งที่ผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดกับนักเรียนเพื่อใช้ในการสอบเรียนต่อ การจัดการเรียนการสอนจึงไม่ได้เน้นทักษะทางภาษาที่จะเกิดกับนักเรียนเท่าที่ควร ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความคิดเห็นตรงกันว่าทักษะการพูดเป็นทักษะที่สำคัญในโลกแห่งการสื่อสารปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขและพัฒนาปรับกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนรู้ เปลี่ยนจากการถ่ายทอดความรู้เป็นการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติฝึกทักษะทางภาษาอย่างกระตือรือร้นโดยนำแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกมาจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน

               2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ หลักการและวัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนรู้และการนำรูปแบบไปใช้

               3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ80.74 /79.76

               4. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

               5. ผลการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

                   6. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(x
 = 4.45, S.D. = 0.60)

 


โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเองทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที