ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 
หัวข้อกระทู้ :
 เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน เรื่อง ระบบร่างกาย ของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไตรมิตร

ตั้งกระทู้วันที่ : 25 ธ.ค. 2563
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 18371 คน
ผู้ตั้งกระทู้ : ธมลวรรณ สวันทอง 

รายละเอียดกระทู้

 ชื่อเรื่อง             การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น

                 (5Es) ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน  เรื่อง  ระบบร่างกาย

                 ของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไตรมิตร

ผู้วิจัย                   นางสาวธมลวรรณ  สวันทอง

ปีที่ทำการวิจัย      ปี พ.. 2561

 

บทคัดย่อ

 

               มีความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  5 ขั้น (5Es) ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน  เรื่อง ระบบร่างกายของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนไตรมิตร  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  ของนักเรียน  ที่เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน  เรื่อง ระบบร่างกายของเรา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนไตรมิตร  และ 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรม  การเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์ การเรียน  เรื่อง ระบบร่างกายของเรา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนไตรมิตร   ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนไตรมิตร   ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 4 ชนิด ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องระบบร่างกายของเรา จำนวน 8 แผน 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)  จำนวน 8 เล่ม  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายรายข้อ ตั้งแต่ 0.25-0.80  ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) อยู่ระหว่าง 0.22-0.75 และค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 และ  4) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  5 ขั้น (5Es) ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน  เรื่อง ระบบร่างกายของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนไตรมิตร  จำนวน 17 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.59 ถึง 0.59 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.987 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ( t-test  (Dependent Samples) )

 

 

 

 

 

           ผลการวิจัย ปรากฏผลดังนี้

                                1.  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะ

หาความรู้  5 ขั้น (5Es) ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน เรื่อ  ระบบร่างกายของเรา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไตรมิตร  เท่ากับ 82.24/82.33 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

            2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ระบบร่างกายของเรา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไตรมิตร  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

           3. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไตรมิตร    ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน  เรื่อง  ระบบร่างกายของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไตรมิตร พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด

          โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  5 ขั้น (5Es) ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน เรื่อ  ระบบร่างกายของเรา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไตรมิตรมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

 

           

 


โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเองทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที