ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 
หัวข้อกระทู้ :
 การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน

ตั้งกระทู้วันที่ : 28 ส.ค. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 18438 คน
ผู้ตั้งกระทู้ : กิตติยาภรณ์ สำเภา 

รายละเอียดกระทู้

 • ชื่อเรื่อง       การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน                                     เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 • ผู้วิจัย       :   นางกิตติยาภรณ์  สำเภา
 • หน่วยงาน   โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
 • ปีที่วิจัย     :   ปีการศึกษา 2562 - 2563

 

 • บทคัดย่อ

 

 • การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อศึกษาผลการใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยศึกษาใน 2 วัตถุประสงค์ย่อย คือ 3.1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3.2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 • การดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบสอบถามสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิชาการออกแบบและการสร้างเว็บไซต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) แบบสอบถามปัญหาและความต้องการในการเรียนวิชาการออกแบบและการสร้างเว็บไซต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) บทเรียนแสวงรู้บนเว็บตามแนวคิด การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 เรื่อง 4) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน จำนวน 9 แผน 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และ  6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าที (t-test dependent samples)
 • ผลการวิจัยพบว่า
 • 1. ผลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้
 • 1.1 สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิชาการออกแบบและการสร้างเว็บไซต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า
 • 1.1.1 ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการออกแบบและการสร้างเว็บไซต์ 3 อันดับแรก คือ 1) เวลาในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอต่อการศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ 2) ครูไม่มีสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ไม่มีสื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นักเรียนจึงเกิดความเบื่อหน่าย ขาดความสนใจในการเรียน และ 3) เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เป็นเรื่องที่ยากต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติ
 • 1.1.2 ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการออกแบบและการสร้างเว็บไซต์ 3 อันดับแรก คือ 1) ครูควรมีสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 2) ครูควรมีตัวอย่างในการสร้างเว็บไซต์ให้ศึกษา ควรจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง และฝึกบ่อย ๆ จนเกิดความชำนาญ เช่น สื่อเทคโนโลยีให้นักเรียนได้ศึกษาหรือเรียนรู้ได้ตลอดเวลา มีวีดีโอ ใบความรู้ ตัวอย่างในการสร้างเว็บไซต์ และ 3) ควรมีเวลาในการจัดกิจกรรมที่เพียงพอ เหมาะสมกับเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ
 • 1.2 ปัญหาและความต้องการในการเรียนวิชาการออกแบบและการสร้างเว็บไซต์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า
 • 1.2.1 ปัญหาในการเรียนวิชาการออกแบบและการสร้างเว็บไซต์ของนักเรียน 3 อันดับแรก คือ 1) เป็นวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัติ เป็นวิชาที่ต้องใช้ทักษะในการใช้เทคโนโลยี เวลาในการเรียน ไม่เพียงพอจึงไม่สามารถเรียนรู้ได้เข้าใจ 2) ครูไม่มีสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ให้นักเรียนเรียนรู้ตามหนังสือที่โรงเรียนจัดให้ และ 3) เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เป็นเรื่องที่ต้องฝึกปฏิบัติ หากไม่เข้าใจก็ไม่สามารถสร้างเว็บไซต์ได้
 • 1.2.2 ความต้องการของนักเรียนในการเรียนวิชาการออกแบบและการสร้างเว็บไซต์อย่างมีความสุข 3 อันดับแรก คือ 1) ครูควรนำสื่อมาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ครูควรมีสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 2) ครูควรมีตัวอย่างในการสร้างสร้างเว็บไซต์ให้ศึกษา เพื่ออธิบายเนื้อหาวิชาให้เข้าใจ เช่น สื่อเทคโนโลยีให้นักเรียนได้ศึกษาหรือเรียนรู้ได้ตลอดเวลา มีวีดีโอ ใบความรู้ ตัวอย่าง ในการสร้างเว็บไซต์ และ 3) ครูควรมีเวลาในการจัดกิจกรรมที่เพียงพอ เหมาะสมกับเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ
 • 2. บทเรียนแสวงรู้บนเว็บตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 80.82/80.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • 3. ผลการศึกษาผลการใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า
 • 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
 • 3.2 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.5751 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 57. 51

 • 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 


โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเองทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที