ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 
หัวข้อกระทู้ :
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชากฎหมายน่ารู้ โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคSTAD เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตั้งกระทู้วันที่ : 06 ม.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 16503 คน
ผู้ตั้งกระทู้ : นายชัยศิริ ลีลาภักดีพงศ์ 

รายละเอียดกระทู้

บทคัดย่อ

                      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชากฎหมายน่ารู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชากฎหมายน่ารู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอนวิชากฎหมายน่ารู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 3.1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอนวิชากฎหมายน่ารู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 3.2)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD วิชากฎหมายน่ารู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 4) เพื่อประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอนวิชากฎหมายน่ารู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราษีไศล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราษีไศล  อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  จำนวน  36  คน ได้มาด้วยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random  sampling) รูปแบบการวิจัยเป็นแบบแผน Pre Experimental Design ใช้แบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนและหลัง (The One group Pretest-posttest design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD วิชากฎหมายน่ารู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกิจกรรมการเรียนการสอนใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 16 ชั่วโมง จำนวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้มีแผนการจัดการเรียนรู้ปฐมนิเทศ 2 ชั่วโมงและแผนการจัดการเรียนรู้ปัจฉิมนิเทศ  1 ชั่วโมง  รวมทั้งสิ้น 19 ชั่วโมง ตรวจสอบคุณภาพและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือโดยประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นกับจุดประสงค์การเรียนรู้รายข้อ (IOC) และหาความเชื่อมั่นในการให้คะแนนด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product ? Moment Coefficient Correlation)   3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนวิชากฎหมายน่ารู้ โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ(%)ค่าเฉลี่ย ( )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)ทดสอบค่าที( t-test)

                         ผลการวิจัย  พบว่า  องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ควรมีองค์ประกอบครบถ้วน เริ่มจากคู่มือการใช้ ชื่อแผน มาตรฐานการเรียนรู้ สาระสำคัญ สมรรถนะของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค  สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วิธีวัดและประเมินผลมีความหลากหลาย การตรวจคำตอบ การสังเกต การทำงานกลุ่ม การสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน  การตอบคำถาม   มีทั้งครูเป็นผู้ประเมิน และเพื่อนประเมินเพื่อน และประเมินโดยกลุ่ม ทั้งนี้การกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาในการเรียนรู้ และส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ จากบทความ สถานการณ์ ข่าวสารต่างๆ เป็นการเสนอปัญหาในการสอน โดยเริ่มจากปัญหาง่ายๆ สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวัน เป็นใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะ การจัดลำดับขั้นตอนการเรียนรู้ที่ชัดเจน  เอาความรู้เดิมมาประยุกต์ใช้ โดยมีความสอดคล้องกับขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์การประเมินครอบคลุ่มชัดเจนและมีความหลากหลายที่เชื่อถือได้มีการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้หรือลำดับการใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD มีผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ มีระดับคุณภาพความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 3.80 ? 5.00 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96  มีระดับคุณภาพความเหมาะสมระดับมาก  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.12/83.75 เป็นที่ยอมรับได้สูงกว่าตามเกณฑ์ที่กำหนด  และดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.7093 คิดเป็นร้อยละ 70.93  ผลคะแนนทดสอบมีคะแนนเฉลี่ยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย ( = 4.43,S.D. = 0.70)  อยู่ในระดับดี

 

ดีเยี่ยม
โดย : เกษมศิริ    วันที่ :  01 ก.พ. 2565    เวลา :  13:19:08


โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเองทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที