ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 
หัวข้อกระทู้ :
 ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ตั้งกระทู้วันที่ : 15 มี.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 16456 คน
ผู้ตั้งกระทู้ : นางปนัดดา หล้าคำ 

รายละเอียดกระทู้

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ประกอบชุดกิจกรรม                         การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียน                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                            

ชื่อผู้วิจัย นางปนัดดา  หล้าคำ  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                                 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

 

ปีที่วิจัย: 2559

                        บทคัดย่อ

 

       การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2) ศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ศึกษาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 5)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 41 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 5 ชนิด คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 แผนเรียนรู้ 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ชุด  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ชุด 17 คำถาม ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพด้านความสอดคล้องจาก ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน คำนวณค่า IOC ได้ 0.80 ขึ้นไปทุกรายการ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนการวิจัยด้วยตนเอง ระหว่าง เดือน พฤษภาคม 2559 – กันยายน 2559 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดย การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าที (t-test dependent) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพได้นำข้อค้นพบมาพัฒนาของงานวิจัย

 

สรุปในเชิงพรรณนาวิเคราะห์

 

    สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้

      1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ ในโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

       2. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.70/81.83 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

       3. ผลการศึกษาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้าง การคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ สรุปได้ว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

        4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ สรุปได้ว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

               5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก  

 

 

 

 


โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเองทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที