ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 
หัวข้อกระทู้ :
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยการจัดกิจกรรมแบบ 4MAT ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ตั้งกระทู้วันที่ : 26 ส.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 18378 คน
ผู้ตั้งกระทู้ : ครูนพ 

รายละเอียดกระทู้

 ชื่อผลงาน:         การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยการจัดกิจกรรม                                     แบบ 4MAT ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ผู้วิจัย:              นางอรพินท์  นุเรศรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์     

ปีที่วิจัย:             2559

                  

บทคัดย่อ

                      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียน ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ 3)เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก่อนและหลังการเรียนตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ  และ4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จำนวน 32 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.33-0.90 และมีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.35 – 0.89 แบบสอบถามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.903 และแบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.977 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที(t-test dependent samples)

                     ผลการวิจัย พบว่า 1)แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพมีประสิทธิภาพ 86.11/91.99 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 80/80 2)มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก่อนเรียนอยู่ในระดับมาก และหลังเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด และ 4)มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก

 

คำสำคัญ: การจัดกิจกรรมแบบ 4MAT, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การแต่งโคลงสี่สุภาพ

 

 

 

 

 

 

 

Research Title:           The Development of Learning Achievement and Desired Characteristics by application of 4MAT Learning Activities and Practicing Book on Quatrain for Mathayomsuksa Five students in Learning Area of Thai Language at Khunhanwittayasan School

Researcher:              Uoraphin Nuresram, Senior Professional Level Teachers

Year:                      B.E. 2559 (2016)

 

Abstract

                 The purposes of this study were 1) to study the effectiveness of lesson plans by application of 4MAT learning activities and practicing book on Quatrain according to the standard criteria at 80/80, 2) to compare students’ learning achievement before and after learning with the lesson plans by application of 4MAT learning activities and practicing book on Quatrain, 3) to study the desired characteristics of students who had learned from the lesson plans by application of 4MAT learning activities and practicing book on Quatrain, 4) to compare students’ desired characteristics before and after learning with the lesson plans by application of 4MAT learning activities and practicing book on Quatrain, and to study the satisfaction of students who had learned from the lesson plans by application of 4MAT learning activities and practicing book on Quatrain. The sample were 32 Mathayomsuksa 5/3 students given from simple random sampling. Research instruments were lesson plans by application of 4MAT learning activities and practicing book on Quatrain with the efficiency of 80.75/88.78, achievement test with the difficulty index at 0.33-0.90 and discrimination index at 0.35 – 0.89, and desired characteristics questionnaire with the reliability at 0.903, and satisfactory questionnaire with the reliability at 0.977. The statistics were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test dependent.

              The findings indicated that 1) the lesson plans had efficiency at 86.11/91.99 that was higher than the standard criteria. 2) Students’ learning achievement had posttest scores with satistically signiticant difference (p<.05)  3) Desired characteristics of students were at the high level before learning and at the highest level after learning by having statistically significant differences, and 4) students satisfied with learning at the high level.     

 

Keywords: 4MAT learning activities, Learning achievement, Quatrain

 


โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเองทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที