ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 
หัวข้อกระทู้ :
  รายงานผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงควบคู่กระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลยะรัง

ตั้งกระทู้วันที่ : 29 ส.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 18374 คน
ผู้ตั้งกระทู้ : เรวัต เอียดแก้ว 

รายละเอียดกระทู้

 

บทคัดย่อ

 

ชื่อผลงาน       รายงานผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลง

                  ควบคู่กระบวนการเรียนรู้  4 ขั้นเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด

                  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลยะรัง

ชื่อผู้นำเสนอ            นางสาวจารุพิชญา พลิพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้    การศึกษาปฐมวัย

ปีการศึกษา             2561

 

              รายงานผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงควบคู่กระบวนการเรียนรู้  4 ขั้นเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านยะรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงควบคู่กระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนอนุบาลยะรัง ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดประกอบเพลง ควบคู่กระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้น ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนอนุบาลยะรัง และ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนอนุบาลยะรังที่มีต่อการพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดประกอบเพลง ควบคู่กระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้น ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลยะรัง อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 50 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนอนุบาลยะรัง ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 25 คน   ใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง ที่ผู้รายงานเป็นครูประจำชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

1. แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงควบคู่กระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนอนุบาลยะรัง จำนวน 24 แผน 2. คู่มือการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงควบคู่กระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนอนุบาล

ยะรัง จำนวน 24 เพลง 3. แบบทดสอบ จำนวน 35 ข้อ เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันทั้งทดสอบก่อนและหลังการพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดประกอบเพลง ควบคู่กระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้น ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลยะรัง  4. แบบบันทึกพฤติกรรมความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูด และ5. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงควบคู่กระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้น การพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลยะรัง ฉบับสถิติที่ใช้ ได้แก่ร้อยละ (%)ค่าเฉลี่ย(Arithimetic:Mean:)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)

 

 

 

 

ผลการทดลอง พบว่า

 

            1.แผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงควบคู่กระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลยะรัง มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80

           2. เปรียบเทียบหลังการพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดประกอบเพลง ควบคู่กระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้น ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลยะรังสูงกว่าก่อนการพัฒนา

           3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลยะรังที่มีต่อการพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดประกอบเพลง ควบคู่กระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้น อยู่ในระดับมาก

 


โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเองทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที