ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเชิงคุณภาพ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเชิงคุณภาพ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายโอภาส  กัลยาโพธิ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
โรงเรียน ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารผลงานทางวิชาการเชิงคุณภาพที่เผยแพร

       บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง บทความวิจัย : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกับการประยุกต์ใช้ วิชา การออกแบบและเทคโนโลยีรับที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ ชุด บทความวิจัย : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) โดยใช้ปัญหา เป็นฐาน (Problem- Based Learning) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด แก้ปัญหาเรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน ๑ ชุด
    -

เผยแพร่เมือวันที่ 2023-09-04
จำนวน ผู้เข้าชม 406 คน

©    Copyright 2006 prasathuai.ac.th All rights reserved.by Artitep Singhapoo เปิดใช้งาน 15 พฤศจิกายน 2556
Webmaster : singhapoo@hotmail.com โรงเรียนบ้านปราสาม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ