ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   กุดเสลาวิทยาคม
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.17/095      สถานะหนังสือ :  ปกติ     ถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  บริหารการศึกษา
หนังสือลงวันที่ : 30 มี.ค. 2563   ส่งวันที่ : 30 มี.ค. 2563

เรื่อง : ส่งแผนการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ส่ง : โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1155 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

 ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ     ได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินตามการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษา) บัดนี้  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำแผนฯ  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ส่งเอกสารดังกล่าว  มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677