สำนักงานเทศบาลไพรบึง ให้ความอนุเคราะห์การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสำนักงาน

 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ขอขอบคุณสำนักงานเทศบาลไพรบึง ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสำนักงาน หอประชุม โรงฝึกงาน โรงอาหาร ห้องน้ำ ศูนย์การเรียนรู้ และอาคารประกอบต่างๆ   จากหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว COVID SAA Fast เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) # สะอาดหมดจดหมดเชื้อ # วันที่ 25 มิถุนายน 2564