• :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยความยินดี ::
  • 045 814 673

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

นายวิชิต ไตรสรณกุล

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

นายวิเชียร ถิระเลิศพานิชย์

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

นายอภิศักดิ์ แซ่จึง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

หัวหน้าส่วนราชการ

นายไกรศักดิ์ วรทัต

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางอินทุ์อร บุญเนตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

นางอัจฉรา จิกชาตรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนกระดุมทองวิทยา

นายเอกชัย ตองอบ

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นางคุณากร บุญสาลี

ผู้อำนวยการโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นางณัฏฐ์ธนัน บัวงาม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม

นายเวชวัฒน์ อัตตโน

ผู้อำนวยการโรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางรุจนี พันธ์ศิริ

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงรักวิทยา
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายธนาชัย ไชยสัตย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายณรงค์ฤทธิ์ แขมคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตร
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายปรมินทร์ นาคพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแก้ววิทยา

นายสุบัญชา สุระชาติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม

นายอภิวรุณ โสมมา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบกวิทยาคม
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางอาภัสสร เจริญศิริ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิไลพร มลีรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง

นายสงกรานต์ คำบึงกลาง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียนาม

นางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นายบุญยัง ดวงไชย

ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายสุรศักดิ์ ภาผล

ผู้อำนวยการโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายสุริยนต์ จันทร์แจ่ม

ผู้อำนวยการโรงเรียนผักแพววิทยา
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางอรุณรัตน์ เนื่องไชยยศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธ์ธาตุประชาสรรค์
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นายวีระ ชิดชม

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายกิจชนะ อยู่สุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายก่อพงศ์ พรหมทา

ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายสุจินต์ หล้าคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นางปาณิสรา รองเมือง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายทรงพล นามปัญญา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายสราวุธ สมรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายรุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนราษีไศล
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นายชัยวัฒน์ สุมี

ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงแก้ววิทยา
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายสุพจน์ ดำริห์

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วพิทยา
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายอนุชา ปัญญานนท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาลาดวิทยา
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางคุณากร บุญสาลี

ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธารวิทยา
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นางนวพรรณ มะลิรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองถ่มวิทยา
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายพิทักษ์ โสตแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายเทวินทร์ โตไทยะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการ

นางอินทุ์อร บุญเนตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

+