• :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยความยินดี ::
  • 045 814 673

ทำเนียบบุคลากรกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

นางอินทุ์อร บุญเนตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางอุษนีพร สุมาจักร์

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางวิไลรัตน์ เทียบสิทธิคุณ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสาวธันร์ญพรน์ ไชยพรรค

ศึกษานิเทศก์

นางศิริประภา ษรจันทร์ศรี

ศึกษานิเทศก์

นางณชา แสนจันทร์

ศึกษานิเทศก์

นางจิราธร มูลเสนา

ศึกษานิเทศก์

นางปิยะพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ

ศึกษานิเทศก์

นางสาวจินตนา มรรคสันต์

ศึกษานิเทศก์

นายมนตรี ระยับศรี

ศึกษานิเทศก์

นายอดิศักดิ์ พละศักดิ์

ศึกษานิเทศก์

นางสาวณิญาพรรน์ภักร์ พวงพันธ์

ศึกษานิเทศก์

นางรัชดาวดี พันธสีมา

นักวิชาการศึกษา

นางสาวปนัดดา ชัยศรี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวกุศลวรรณ กาลพัฒน์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวอภิรดี สามศรี

นักสันทนาการ

นางสาวลดารัตน์ เหมือนใจนึก

นักสันทนาการ

นางสาวบุณณ์ภัสสร ทบด้านธนพัฒน์

นักจัดการงานทั่วไป

นางพิมปไพ เสนา

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุวรรณญา คำผง

นักจัดการงานทั่วไป

นางนันทภัค ยอดธรรม

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวภรณัฐดา ภูมลี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอัมไพวรรณ ชัยศิริโกศล

นักจัดการงานทั่วไป

นางกชกรฉัตร กิ่งก้าน

นักจัดการงานทั่วไป

นางสิริกร พรมสิทธิ์

นักวิชาการวัฒนธรรม

นางสาวสุทธิดา กําลังเกื้อ

บรรณารักษ์

นายนันทวิทย์ ชูเชื้อ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวศุภากร แสงงาม

เจ้าพนักงานธุรการ

นางพบพร กองปัด

เจ้าพนักงานธุรการ

สิบเอกชวกร โชตอําไพ

เจ้าพนักงานธุรการ

นายบรรจง วรสา

นายช่างไฟฟ้า

นางสาวขนิษฐา หนองเหล็ก

ผู้ช่วยบรรณารักษ์

นางวุฒยา สินศิริ

ผู้ช่วยบรรณารักษ์

นางสาวโสภา ศิลาวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด

นางสาวรัตน์ปราณี พิญญาน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด

นายสยุมพร แก้วพวง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด

นางสาวศริญญา แพงวิเศษ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด

นางสาวสุดารัตน์ ทองพันชั่ง

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวชวิศา เศรษฐบุตร

ผู้ช่วยศึกษานิเทศก์

นางสาวศิรวณีย์ แซ่เอียว

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวชนม์พิชา บุตรศรีจิระโชติ

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุภาภรณ์ จันทรมนตรี

ผู้ช่วยครูอัตราจ้าง

นายจิณณ์ณัฏฐ์ บัวกาบ

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายขจรศักดิ์ เสมศรี

พนักงานขับรถยนต์

นางพรทิพย์ รัศมี

คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

นางอรุณี ส่งเสริม

คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

นายประเสริฐ จันดา

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายประพันธ์ จันใด

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางบุญชู ทรจักร

คนทําความสะอาด

ผู้อำนวยการ

นางอินทุ์อร บุญเนตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม TAFDD MODEL เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมขอ...

นางธมณ ชมภูวงค์
รร.โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ผลงาน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
เผยแพร่เมื่อ 20 ก.พ. 2566

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนไตรมิตร ในสถานการณ์โร...

นายณรงค์ฤทธิ์ แขมคำ
รร.ไตรมิตร ผลงาน ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
เผยแพร่เมื่อ 01 ส.ค. 2565

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนไตรมิตร ในสถานการณ์โรคอ...

นายณรงค์ฤทธิ์ แขมคำ
รร.ไตรมิตร ผลงาน ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
เผยแพร่เมื่อ 01 ส.ค. 2565

+