• :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยความยินดี ::
  • 045 814 673–4

ทำเนียบบุคลากรกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

นางอินทุ์อร บุญเนตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางอุษนีพร สุมาจักร์

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางวิไลรัตน์ เทียบสิทธิคุณ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางศิริประภา ษรจันทร์ศรี

ศึกษานิเทศก์

นางณชา แสนจันทร์

ศึกษานิเทศก์

นางสาวธันร์ญพรน์ ไชยพรรค

ศึกษานิเทศก์

นางรัชดาวดี พันธสีมา

นักวิชาการศึกษา

นางสาวปนัดดา ชัยศรี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวกุศลวรรณ กาลพัฒน์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวอภิรดี สามศรี

นักสันทนาการ

นางสาวลดารัตน์ เหมือนใจนึก

นักสันทนาการ

นางสาวบุณณ์ภัสสร ทบด้านธนพัฒน์

นักจัดการงานทั่วไป

นางพิมปไพ เสนา

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุวรรณญา คำผง

นักจัดการงานทั่วไป

นางนันทภัค ยอดธรรม

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวภรณัฐดา ภูมลี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอัมไพวรรณ ชัยศิริโกศล

นักจัดการงานทั่วไป

นางกชกรฉัตร กิ่งก้าน

นักจัดการงานทั่วไป

นางสิริกร พรมสิทธิ์

นักวิชาการวัฒนธรรม

นางสาวสุทธิดา กําลังเกื้อ

บรรณารักษ์

นายนันทวิทย์ ชูเชื้อ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวศุภากร แสงงาม

เจ้าพนักงานธุรการ

สิบเอกชวกร โชตอําไพ

เจ้าพนักงานธุรการ

นายบรรจง วรสา

นายช่างไฟฟ้า

นางสาวขนิษฐา หนองเหล็ก

ผู้ช่วยบรรณารักษ์

นางวุฒยา สินศิริ

ผู้ช่วยบรรณารักษ์

นางสาวโสภา ศิลาวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด

นางสาวรัตน์ปราณี พิญญาน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด

นายสยุมพร แก้วพวง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด

นางสาวศริญญา แพงวิเศษ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด

นางสาวสุดารัตน์ ทองพันชั่ง

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวชวิศา เศรษฐบุตร

ผู้ช่วยศึกษานิเทศก์

นางสาวศิรวณีย์ แซ่เอียว

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวชนม์พิชา บุตรศรีจิระโชติ

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุภาภรณ์ จันทรมนตรี

ผู้ช่วยครูอัตราจ้าง

นายจิณณ์ณัฏฐ์ บัวกาบ

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายขจรศักดิ์ เสมศรี

พนักงานขับรถยนต์

นางพรทิพย์ รัศมี

คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

นางอรุณี ส่งเสริม

คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

นายประเสริฐ จันดา

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายประพันธ์ จันใด

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางบุญชู ทรจักร

คนทําความสะอาด

ผู้อำนวยการ

นางอินทุ์อร บุญเนตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

+