เข้ารับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

23 สิงหาคม 2564 โรงเรียนด่านอุดมศึกษา เข้ารับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา โดย สมศ.หรือผู้ประเมินภายนอก ที่ได้รับการรับรองจาก สมศ.เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการประเมินแบบออนไลน์ ซึ่งผลผ่านไปได้ด้วยดี ในนามโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณคณะผู้ประเมิน ตัวแทนทุกองค์กรทุกหน่วยงาน ประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครองนักเรียน ทีมบันทึกภาพและเสียง ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูบุคลากร ลูกๆนักเรียนทุกคน ตลอดจนผู้ที่ไม่ได้เอ่ยถึง ขอขอบพระคุณค่ะ