การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
.
.
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทโรงเรียน โดยให้ความสำคัญกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางอินทุ์อร บุญเนตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ